Структура закладу

Опорний Середино-Будський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Середино-Будської міської ради знаходиться у комунальній власності міста Середини-Буди та підпорядковується Управлінню освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської  міської ради .

Повна назва закладу Опорний Середино-Будський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Середино-Будської міської ради

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41000 Сумська область місто Середина-Буда вул. Соборна б.44, тел.(05451)71775.

Опорний Середино-Будський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 (надалі – навчальний заклад), є юридичною особою, печатку і штамп встановленого зразка.

Засновником (власником) школи є Середино-Будська міська  рада Сумської області. Заклад – неприбуткова організація.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття повної загальної середньої освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

  1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.
  2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади

рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Середино-Будською міською радою.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

  1. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

Ø організовує діяльність закладу освіти;

Ø вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Ø призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

Ø забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

Ø забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

Ø забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

Ø забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

Ø сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

Ø сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

Ø здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

  1. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
  2. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
  3. Педагогічна рада закладу освіти:

Ø планує роботу закладу;

Ø схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

Ø формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Ø розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Ø приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Ø обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Ø розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ø ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

Ø розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

Ø має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

Ø розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

  1. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

Ø органи самоврядування працівників закладу освіти;

Ø органи самоврядування здобувачів освіти;

Ø органи батьківського самоврядування;

Ø інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Comments are closed.